Protegim amb rigor

Inspecció i Qualitat
Inspecció i Qualitat

Inspecció i Qualitat

El Departament d'Inspecció i Qualitat és el responsable de verificar i comprovar mitjançant periòdiques inspeccions al lloc de treball, que la qualitat de servei, en tots els aspectes, que presten tots i cadascun dels nostres Vigilants de Seguretat, compleixi amb les exigències pròpies que requereixi el lloc.

Inspecció

Els inspectors estaran en comunicació permanent amb el Centre de Control de l'Empresa, per tal de poder desplaçar-se i prendre solucions, davant les possibles incidències que es puguin originar en el transcurs de la durada del servei.

Les missions específiques dels inspectors són: 

 • Millora operativa en els serveis.
 • Supervisió de la correcta realització dels serveis.
 • Introducció en els serveis del personal de nou ingrés.

Per a l'exercici d'aquestes funcions, es compta en l'actualitat amb 2 Inspectors de servei. Aquests inspectors, en el seu torn de treball, disposen de vehicle d'Empresa, així com telèfon mòbil que garanteix la comunicació amb l'Empresa per tal d'atendre els casos d'emergència que puguin sorgir.

Qualitat

El Sistema de Gestió Integrat (SGI) es planifica, implementa, controla i millora, considerant el context de l'Organització com a un conjunt de processos interrelacionats d'acord amb els requisits de les normes internacionals:

Sistema de Gestión de la calidad

 

 

 

La gestió eficaç del procés i la millora contínua i efectivitat del SGI es garanteix mitjançant:

 

 • Planificació i implementació de processos basats en els objectius estratègics i programes de desenvolupament de lorganització.
 • Anàlisi dels criteris i desenvolupament d'accions de millora en el nivell de cada procés.
 • Integració i implementació d'accions per abordar riscos i oportunitats en els processos del SGI.

L´organització realitza regularment:

 

 • Activitats de protecció ambiental, inclosa la prevenció de la contaminació, la preservació dels recursos naturals, la minimització de deixalles per millorar l'exercici ambiental.
 • Garantir condicions de treball segures i saludables per prevenir lesions professionals i malalties; es duu a terme ladaptació del treball, lorganització del treball i lentorn laboral a les necessitats dels empleats
 • Eliminació de perills i reducció de riscos de seguretat i salut en el treball.
 • Definició d'obligacions de compliment; garantir el compliment de les accions d‟obligació de compliment; implementació, avaluació i no conformitat.

Les accions per abordar els riscos i les oportunitats de seguretat i salut en el treball estan estructurades i són part del procés de presa de decisions. L'efectivitat de les accions per abordar els riscos i les oportunitats es basa en el compromís de lideratge a tots els nivells de l'Organització.

 

El desenvolupament del sistema de seguretat de la informació, inclosa la protecció de la informàtica i els sistemes dinformació, és lobjectiu estratègic de lOrganització.

 

Grup PHOENIX crea l'entorn per augmentar la competència dels empleats i la seva formació. El control del coneixement organitzacional és un recurs i un factor de l‟efectivitat del SGI.

 

Els empleats són conscients de la responsabilitat personal de la qualitat del 'Servei', dels indicadors de qualitat, ambientals i de seguretat i salut, així com de la capacitat de complir amb les obligacions de compliment de tots els requisits de la informació documentada interna i externa rellevant.

 

Els responsables de Grup PHOENIX són líders i garants del compliment dels requisits legals i les normes internacionals.

 

Així mateix, hem implantat una política COVID-19, que inclou un pla de contingència per als serveis prestats per mitjà de Vigilants de Seguretat i Auxiliars de serveis, amb l'objectiu de garantir que durant un episodi pandèmic, aquest tipus de serveis es facin complint amb els estendards mínims establert pel Grup PHOENIX, i preservant la seguretat de les instal·lacions dels clients.

Grup PHOENIX ha realitzat i engegat un pla de contingència davant la pandèmia, per tal de garantir la salut dels nostres treballadors.

 

Hem definit serveis mínims, en funció dels 5 nivells d'alerta que l'epidèmia de COVID-19 provoqui: del 0 al 100% en funció del lloc i la criticitat, supeditats a la disponibilitat de Vigilants de Seguretat i Auxiliars de serveis, a causa del absentisme per IT, risc de contagi i al tancament de voluntari de la instal·lació per part del client:

 

 • Nivell 0 Risc no apreciable
 • Nivell 1 Risc baix
 • Nivell 2 Risc mitjà
 • Nivell 3 Risc alt
 • Nivell 4 Risc molt alt
Hem establert un mecanisme de comunicació d'informació positiva per a empleats, clients i proveïdors, i crear documents de comunicació estandarditzats. Aquesta política defineix el contingut de les nostres activitats i es comunica a tots els empleats de l'organització i les parts interessades: accionistes, proveïdors, socis, clients, governs i la societat.

 

 

 

 

Qualitat

Contacti amb PHOENIX Vigilancia y Seguridad | Opción A Gedes Servicios Generales

© 2022 Phoenix Vigilancia y Seguridad S.A. - Tots els drets reservats
iPortal8 Kdweb